Regulamin Newsletter

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.     Właścicielem serwisu  prowadzonego pod adresem: www.sklepjacobs.pl(„Serwis”) jest spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766049, NIP: 5223146298, REGON: 382275330 („Usługodawca”).

2.     Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dostarczania Usługi za pomocą Serwisu („Regulamin”).

3.     Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:

a.     poczty elektronicznej: kontakt@sklepjacobs.pl,

b.     poczty tradycyjnej: BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa,

c.      telefonu: +48 608 833 955.

4.     Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się Regulaminem oraz Polityką prywatności.

5.     W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Usługę.

 

        § 2 [DEFINICJE]       

1.     Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

2.     Regulamin – zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

3.     RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.     Serwis – strona internetowa pod adresem www.sklepjacobs.pl.

5.     Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

6.     Usługodawca – spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766049, NIP: 5223146298, REGON: 382275330.

7.     Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług Usługodawcy.

 

§ 3. [PRZEDMIOT USŁUGI]

1.     Usługa polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika tej usługi adres poczty elektronicznej wiadomości mailowych.

2.     W celu świadczenia Usługi, Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych adres poczty elektronicznej.

3.     Informacje przesyłane poprzez Usługę mogą zawierać informacje marketingowe i handlowe, w szczególności informacje o rabatach, promocjach, produktach, kodach rabatowych, prośbę o wystawienie opinii o produktach Usługodawcy oraz informacje handlowe w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Usługodawcą przez czas i w zakresie współpracy Usługodawcy.

4.     Użytkownik poprzez zawarcie umowy o dostarczenie Usługi z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) przez dostępny formularz zgłoszeniowy w Serwisie i przesyłanie go do Usługodawcy, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

 

§ 4. [WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA]

1.     Usługa jest bezpłatna, korzystanie z niej jest dobrowolne.

2.     Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje, gdy Użytkownik:

a.     w formularzu udostępnionym na stronie Serwisu poda swój adres poczty elektronicznej.

b.     zapozna się z niniejszym Regulaminem zaakceptuje jego treść, w momencie zaznaczenia w Serwisie checkbox’a o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków świadczenia usługi oraz kliknięciu przycisku „Zapisz się” lub przycisku o tożsamym znaczeniu. Czynność ta wiąże się z zapoznaniem i zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi.

c.      potwierdzi swój adres poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny udostępniony w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej, o którym mowa w lit. a powyżej.

3.     Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o dostarczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

4.     Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia Usługi, jej brak oznacza, że Usługa nie będzie mogła być dostarczona.

5.     Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

6.     Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

7.     W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:

a.     połączenie z siecią Internet;

b.     przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową;

c.      aktywne konto poczty elektronicznej.

8.     Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

9.     Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Użytkownika w ramach Serwisu służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści Serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 

§ 5. [CZAS TRWANIA USŁUGI NEWSLETTERA]

1.     Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.     Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o dostarczenie Usługi.

3.     Osoba korzystająca z Usługi może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o dostarczanie jej poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 lit. a. Regulaminu lub w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 1 ust. 3 lit. b. Regulaminu. Usunięcie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika z bazy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

4.     Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny także wypowiedzieć umowę o dostarczanie Usługi klikając w specjalny link do anulowania subskrypcji newsletter, zamieszczony w newsletterze, przeznaczony do zakończenia świadczenia Usługi.

5.     Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć dostarczanie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy poczt elektronicznych.

6.     Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika.

 

§ 6. [REKLAMACJE I ZMIANY REGULAMINU]

1.     Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2.     Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 3 lit. a. Regulaminu lub w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 1 ust. 3 lit. b. Regulaminu.

3.     W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

4.     Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w zależności w jaki sposób wskazany w ust. 2 powyżej została złożona reklamacja.

6.     W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

7.     Użytkownik będący konsumentem może w sprawach dotyczących Usługi skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego.

9.     W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie lub wprowadzenia nowego, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Serwisie wraz z poprzednią wersją Regulaminu.

10.   Zmiany Regulaminu lub nowy Regulamin obowiązują po upływie 7 dni od daty powiadomienia Użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o dostarczanie Usług w sposób wskazany w Regulaminie.

 

§ 7. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1.     Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, to jest spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766049, NIP: 5223146298 oraz REGON: 382275330, adres e-mail: kontakt@sklepjacobs.pl, tel.: +48 608 833 955.

2.     Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług określonych niniejszym Regulaminem.

3.     Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do dostarczenia Usługi jest umowa z nim zawarta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.     W zakresie dostarczania informacji o charakterze marketingowym podstawą przetwarzanie jest zgoda Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.     Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem. W tym celu wystarczy napisać e-mail lub wysłać list na dane adresowe Usługodawcy.

6.     Usługodawca udostępnia dane Użytkowników podmiotom współpracującym z Usługodawcą oraz podmiotom wspierającym działanie usług elektronicznych, w szczególności zapewniających obsługę strony internetowej, poprawne działanie poczty e-mail, wysyłanie newslettera.

7.     Dane odbiorcy newslettera będą wykorzystywane do czasu zrezygnowania z subskrypcji newslettera, wycofania zgody lub zaprzestania dostarczania Usługi przez Usługodawcę.

8.     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Podanie danych, które nie są wymagane do otrzymywania newslettera nie jest niezbędne i nie wpływa na możliwość jego otrzymania.

9.     Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Użytkownikowi przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.

 

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2023 roku i jest dostępny w Serwisie.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.