Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego sklepjacobs.pl ma niebywałe znaczenie dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa w trakcie świadczenia usług za pośrednictwem sieci Internet.

Sklepjacobs.pl szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do ich prywatności.

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Sklepu Internetowego sklepjacobs.pl oraz w jaki sposób jest zapewniana ochrona danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Sklepu Internetowego sklepjacobs.pl

Wersja na dzień: 15 marca 2021 r.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, jest spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766049, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223146298 oraz numer statystyczny REGON: 382275330.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

na adres e-mail: kontakt@sklepjacobs.pl

bądź też numer telefonu: 608 833 955

Pod pojęciem dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej oraz przedsiębiorcy (Użytkowników).

 1. POZYSKIWANIE I GROMADZENIE DANYCH

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Sklepie Internetowym zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Sklepie Internetowym i założenie Konta nie jest obowiązkowe, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania jego Konta. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez Użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez Administratora Danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Dane zbierana są również poprzez gromadzenie plików “cookies”

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikami.

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które zostały mu dobrowolnie podane lub w ramach korzystania z Sklepu (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Użytkownik podaje Administratorowi dane osobowe niezbędne do świadczenia usług, np. przy zakładaniu Konta, w trakcie wypełniania formularzy czy też dane osobowe zmienione przez Użytkownika w trakcie edycji Konta, tj. w szczególności:

 1. adres e-mail,
 2. imię,
 3. nazwisko,
 4. adres zamieszkania,
 5. datę urodzenia,
 6. firma,
 7. nr NIP,
 8. nr telefonu,
 9. adresy do wysyłki

Administrator gromadzi także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Sklep Internetowy.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego i zawieranych za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży, tj. realizacja Zamówień, kontaktu z Użytkownikami w sprawie realizacji Zamówień, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży czy też przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych Usług.

Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celu realizowania usprawiedliwionych interesów Sklepu Internetowego związanych z ochroną interesu prawnego, w szczególności ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Użytkowników.

 1. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep Internetowy powziął wszelkie środki przewidziane prawem w celu ochrony danych osobowych powierzonych przez Użytkowników w ramach świadczonych usług. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym przez osoby nieuprawnione.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKIÓW SKLEPU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCE ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem podanych przez nich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,
 8. prawo sprzeciwu, tj.:
  1. sprzeciw wobec przetwarzania,
  2. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
  3. sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora.
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są każdorazowo udostępniane na ich wniosek przez Administratora.  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy zamówionych Produktów; dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem (umowa powierzenia) i wyłącznie w celu niezbędnym do świadczenia usług. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Dane Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego i do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Wykorzystanie plików Cookies

Zgodnie z art. 173 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystamy z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych ze Sklepu Internetowego do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

„własne” – zamieszczane przez Sklep Internetowy;

„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Sklep Internetowy;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.